Durum ve Koşullar

DURUM VE KOŞULLAR

Programda Değişiklik

ICIJS, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda program, tarih ve / veya oturumda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Konferansın İptali ve Sorumluluk

Konferansın organizatörlerin kontrolünün dışında (zorunlu neden) veya konferans düzenleyenlerinin yanlış niyetine veya ağır ihmaline atfedilemeyen olaylardan dolayı konferansın yapılamaması veya ertelenmesi durumunda, konferans düzenleyicileri katılımcılar tarafından sorumlu tutulamaz.

Veri Koruma

Katılımcılar tarafından ICIJS'ye verilen bilgiler, düzenleyenin veri tabanlarına kaydedilecek ve etkinlikle ilgili hizmet sağlayıcılarla paylaşılacaktır (örneğin, canlı akışı kolaylaştırmak için). ICIJS'den etkinlikle ilgisi olmayan başka yazışmalar almak istemiyorsanız, lütfen bize <info@israiliyat.com> adresinden e-posta ile bildirin.

 

ICIJS, konferansa katılımcıların katılımını teşvik etmek için konuşmacının adını ve üyeliğini kullanabilir. ICIJS ekibine verilen sunumlar, sunumun tamamlanmasının ardından herhangi bir ICIJS bilgisayarından veya depolama cihazından kalıcı olarak silinecektir. Yedekleme amacıyla alınan kopyalar da silinecek ve yazarların açık onayı olmadan üçüncü taraflara dağıtılmayacaktır.

Davranış Kuralı- Ayrımcılık Yapmama İlkesi

Açık fikir alışverişi ve düşünce ve ifade özgürlüğü, ICIJS'in amaç ve hedeflerinin merkezinde yer alır. Bu amaç ve hedefler, her bireyin ve grubun doğuştan gelen değerini tanıyan, saygınlığı, anlayışı ve karşılıklı saygıyı besleyen ve çeşitliliği kucaklayan bir ortamı gerektirir.

ICIJS, konferanslarında ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade, yaş, medeni durum, din, ulusal köken, soy veya engellilik temelinde ayrımcılığı yasaklamaya kararlıdır. Tüm bireyler, yukarıdaki faktörlerden herhangi biriyle ilgili taciz de dahil olmak üzere, ayrımcılık yapılmadan herhangi bir ICIJS'e katılma hakkına sahiptir.

ICIJS'e bir özet gönderirseniz, ayrımcılık yasağı beyanını anladığınız ve bunlara uymayı kabul ettiğiniz ve tamamına uyduğunuz varsayılır. Bu kuralları ihlal eden konferans katılımcıları, konferans organizatörlerinin takdirine bağlı olarak konferanstan ihraç edilerek ve özet(ler)i ve video(lar)ı kaldırılarak cezalandırılacaktır.

Ortaklık

Konferansa ortak sponsorluk yapmakla ilgilenen Türk ve Uluslararası kuruluşlarla ortaklığı memnuniyetle karşılıyoruz. Konferans öncesinde, sırasında ve sonrasında e-posta, web sitesi, sosyal medya, bildiriler ve diğer tüm materyallerimizde ortak kurumların adları ve logoları kullanılacaktır. Ortak kurumların, kendi web sitelerinde ve kurumsal sosyal medya ve diğer tanıtım araçları aracılığıyla adını, logosunu ve URL'sini göstererek konferansın reklamını yapmaları beklenecektir.

Akademik ortaklık/işbirliği anlaşma yoluyla belgelenmelidir. Anlaşma, konferansa katılımı teşvik etmek gibi finansal olmayan işbirliklerini içerir ve her iki taraf için de herhangi bir finansal veya finansman yükümlülüğü oluşturmaz. Ortak kuruluşlar, üyelerini düzenleme ve bilimsel danışma kurullarına atayabilir.

 

Bilim Kurulu (BK) Üyelerinin Sorumlulukları

Bilim Kurulu üyeleri, konferansın amaç ve kapsamının kapsadığı konu alanlarıyla ilgili uzmanlığa sahip olmalıdır. İdeal Bilim Kurulu, akademi ve akademik araştırma kuruluşlarından, genellikle doktora derecesine sahip bir dizi köklü ve tanınmış uzmanı içerir.

Bilim danışma kurul üyeleri çeşitli işlevlerle görev yaparlar. Bunlar şunları içerebilir:

bilimsel konularda öneri verme

Konferans kapsamında ele alınacak konular hakkında öneri verme

bilimsel toplulukta konferans profilinin yükseltilmesine yardımcı olmak

verilere ve kişisel deneyimlere dayalı düşünceleri paylaşma.

konferansa yapılan başvuruları gözden geçirme

davet edilirse düzenleme kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunma

Bilim Kurulu üyeliği için süre sınırlaması yoktur. Kurul üyeliği her dönem üyelerine e-posta ile " Bilim Kurulu Yenileme Bildirimi " gönderilerek yenilenir. Düzenleme kurulu Bilimsel Danışma Kurulunda yer alan kişilerin üyeliklerini yenilememe hakkını saklı tutar. Aktif olmayan komite üyelerinin yerini yeni komite üyeleri alabilir.

Önceki konferanslarda (eş) başkan, Düzenleme Kurulu veya Ödül Değerlendirme Kurulu üyesi olarak görev yapanlar, doğrudan Bilim Kurulu üyesi olabilir.

Bilim Kurulu üyeleri ile genellikle kişisel e-posta adresleri aracılığıyla bireysel olarak veya toplu olarak e-posta grubu <bilimdanismakurulu@israiliyat.com> aracılığıyla iletişime geçilmektedir. Ayrıca telefon veya görüntülü toplantı (meet.israiliyat.com) yoluyla da iletişime geçilebilir.

Ödül Değerlendirme Kurulu (ÖDK) Üyelerinin Sorumlulukları

Kurul üyeleri, çeşitli adaylıkları özendirmek için çalışır. Adayları inceler, kazananları seçer ve ödülü kazananların adlarını gönderirler. Konferans eşbaşkanları, komitenin kararlarına ulaşmasına yardımcı olmada danışmanlık rolü üstlenirler.

Ödül Değerlendirme Kurulu eski üyeleri, otomatik olarak Bilim Kurulunun üyeleri olacaktır.

Ödül Değerlendirme kurulu üyeleri ile genelde kişisel eposta adresleri üzerinden bireysel veya toplu olarak e-posta grubu <oduldegerlendirmekurulu@israiliyat.com> üzerinden iletişim kurulmaktadır. Ayrıca telefon veya görüntülü toplantı (meet.israiliyat.com) ile de iletişim kurulmaktadır.

Düzenleme Kurulu (DK) Üyelerinin Sorumlulukları

Düzenleme kurulu konferans başkan(lar)ınca oluşturulur. İyi yapılandırılmış bir program kurulu, akademi alanından alanında köklü ve tanınmış liderler de dahil olmak üzere, konu alanını kapsayan bir dizi uzmanlığa sahip olacaktır. Doktora derecesine sahip erken kariyer akademisyenlerinin dahil edilmesi özendirilir. "Büyük isimlerin" dahil edilmesi, ancak bu kişilerin konferansta önemli bir aktif rol oynamayı kabul etmeleri halinde teşvik edilir.

Düzenleme kurulu, konferansın politikalarına ve kapsamına karar vermekten sorumlu 5-7 kişiden oluşur. Komite kararları, üyelerin oylarının salt çoğunluğu ile desteklenmelidir.

Düzenleme kurulu, özet inceleme sürecine katılır ve gönderilen bildiriyi yöntem, kapsam ve özgünlük açısından inceler ve sunuma uygun olup olmadığına karar verir. Düzenleme kurulu gerekli gördüğünde makaleleri uzman değerlendirmesi için bilim kuruluna aktarır. Üyeler hazırlık toplantılarına katılırlar. Sorumlulukları, konferans temalarını ve oturum konularını belirlemede ve özet istemede konferans düzenleme başkanına yardımcı olmayı içerir.

Düzenleme kurulu üyeleri ile genelde kişisel eposta adresleri üzerinden bireysel veya toplu olarak e-posta grubu <duzenlemekurulu@israiliyat.com> üzerinden iletişim kurulmaktadır. Ayrıca telefon veya görüntülü toplantı (meet.israiliyat.com) ile de eş zamanlı iletişim kurulmaktadır.

Eski Düzenleme Kurulu Üyeleri doğrudan Bilim Kurulu üyesi olur.

Düzenleme Kurulu (Eş)Başkan/larının Sorumlulukları

Konferans başkanları, konferansla ilgili tüm hususların gözetilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Toplantının ana tasarlayıcısı, düzenleyicisi ve eşgüdümcüsü ve odak noktası olarak görev yapar. Konferansta sunulmak üzere dengeli, yüksek kaliteli bir bilimsel programın planlanmasından sorumludur.

Konferans kurullarının üyelerini seçer ve kurulların eylemlerini eşgüdümler, özet/makale gönderimini teşvik eder, değerlendirme süreçlerini hızlandırır, oturum başkanlarını seçer eder ve konferans sonrası bir rapor sunar.

Başkanlar hazırlık toplantısını konferans öncesi bir etkinlik olarak düzenler ve katılır.

Konferansta Düzenleme Kurulu eşbaşkanları, kendiliğinden Bilim Kurulu üyesi olur.

Eş-başkanlar ile genelde kişisel eposta adresleri üzerinden bireysel veya <esbaskanlar@israiliyat.com> adlı eposta grubu üzerinden toplu art zamanlı iletişim kurulmaktadır. Ayrıca telefon veya görüntülü toplantı (meet.israiliyat.com) ile de eş zamanlı iletişim kurulmaktadır.

Düzenleme Kurulu Yazmanının Sorumlulukları

Konferans yazmanlığı, genellikle düzenleme kurulu başkanlarının konferans programını hazırlamasına yardımcı olur ve Kurul tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Sekreterin konferans materyallerini toplaması ve hazırlaması beklenmektedir. (yazışmaların kayıtlarının, konferans öncesi hazırlık toplantısı tutanakları vb. tutulması)

Eş-başkana <esbaskanlar@israiliyat.com>, kurul üyelerine gönderilen <duzenlemekurulu@israiliyat.com> ve konferansa gönderilen <info@israiliyat.com> epostaların bir kopyası yazmana iletilir.

Konferans yazmanları, konferans ilgili genel soruları e-posta yoluyla yanıtlar. Kurul sekreteri kişiye veya gruba eposta gönderirken <esbaskanlar@israiliyat.com> adresine cc (karbon kopya) yaparak göndermelidir.

düzenleme kurulu yazmanı konferansın yazım kuralları ve yayın ilkeleri doğrultusunda çalışmaları uygunluğunu denetleyerek teknik ön değerlendirme yapar. 

Medya İlişkileri Direktörü Sorumlukları

Bir konferansın medya işleri direktörü, konferans ve medya arasındaki iletişim akışını yönetir.

Konferans duyuru veya tanıtım yapmanın yöntemleri:

toplu eposta: basın/medya, üniversite toplu eposta adresleri, elinde olan varsa gönderebilir., ben atabilirim.

eposta grupları: (Google: israiliyat, TürkiyeTarihçiler, h-net, Yahoo! Groupsfacebook: İbrani Dili ve Edebiyatı / Kültürü - Posts | Facebook, civilsocTurkeyIsrael, hum-il.com

e-posta imzası:

sosyal medya paylaşımı (dilmerkezi)

arama motoru optimizasyonu (içerik, beş ayrı dilde çeviri)

alanla, akademi ile ilgili web sitelerinde yayımlama (araştırma merkezleri,)

kişisel paylaşım (epsota, sosyal medya, instegram)

basın bülteni bilgi notu gönderme (Selim Öztürk, basın şalom) ben duyuru yapmadım, ama karar sizin.

konferans rehberi ve uyarı hizmetleri: çok alanlı: PaperCrowd, Conferize ,Wikicfp,CFP List,Belli alanlar: H-Net,EventSeer,BrownWalker,Economics:Inomics, MDPI, AllConference Alert, OurGlocal,ConferenceAlerts)

konferans hashtag (Twitter, Facebook, Instagram, Google) derginin adresi Top 10 symposium hashtags: #symposium #education #research #health #conference #event #art #university)

video hazırlanabilir, blog yazılabilir ()

ortaklık fırsatları ()

banner

etkileyici: (academic, researcher,popular) (akademisyen, gazeteci) YouTuber, etkilenmeyen etkileyiciler: remzi, gökhan

diğerleri/yenilikçi tanıtım

görsel: foto, resim, grafik, infografik….logo. veri…. Görsel çalışan var mı?

anket, beklenti.

benzer etkinliklerde ağ

kâr amacı güden/gütmeyen pazarlama

davet ortağı

konferansı dizine sokma. CPCI ölçüt

Editörün Görev ve Sorumlulukları

Dilbilgisi, açıklık, tutarlılık veya genel kalite gibi iyileştirilmesi gerekebilecek alanları belirlemek için içeriğin ön incelemesini yapmak.

Başlıklar, paragraflar ve genel akış dahil olmak üzere belgenin genel yapısını ve organizasyonunu değerlendirmek.

Belgeyi yazı tipi, yazı tipi boyutu, aralık, kenar boşlukları ve hizalama dahil olmak üzere belirtilen stil gereksinimlerini karşılayacak şekilde biçimlendirme.

Yazılı içeriği dilbilgisi, yazım, noktalama işaretleri ve yazım hataları açısından gözden geçirmek.

Görsel öğelerin (tablolar, şekiller gibi) doğru biçimlendirilmesinin ve etiketlenmesinin sağlanması.

Alıntıların, referansların ve dipnotların doğruluğunun belirli bir alıntı stiline (ör. APA, MLA, Chicago) göre doğrulanması.

Metin içi alıntıların referans listesi veya kaynakça ile çapraz kontrolü.

Düzenleme işlemini kolaylaştırmak için Microsoft Word'ün izleme ve yorum ekleme özelliklerini kullanma.

Markalama, biçimlendirme ve stil yönergeleri dahil olmak üzere belirli gereksinimleri karşılamak için belge şablonları oluşturma ve özelleştirme.

Teknik Direktörün Görev ve Sorumlulukları

Teknik direktörün şu alanlarda sahip olması gereken bilgiler: çevrimiçi görüntülü toplantı (Google Meet), yayınlama ve yayınlama (YouTube), Web sitesi yayınlama (Google Sites, Google Chrome), hesap alan adı ((Google Hesabı, Google Etki Alanı), çevrimiçi takvim ve planlama (Google Takvim), bulut depolama (Google Drive), ofiste düzenleme (MS Word, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar: Pdf), çeviri (Google Translate)

Konferans, Google ekosistemini kullanır, Google tarafından geliştirilen birbirine bağlı ürün ve hizmetlerden oluşan bir koleksiyon anlamına gelir. Bu nedenle, ekosistem genelinde kusursuz kullanıcı deneyimleri yaratmak amacıyla çeşitli Google ürün ve hizmetlerini entegre etme çabalarını denetlemesi gerekir.

Konferansın özel ihtiyaçlarına göre uygun teknik çözümleri değerlendirmek ve önermek.

Üretkenliği ve işlevselliği artırmak için Google ürünlerini ve araçlarını diğer üçüncü taraf uygulamalarla entegre etmek.

daha etkili bir iletişim kanalı sağlamak için konferansta dört dikey boyuttun en etkili olanları kullanılabilecektir: i. senkronize (Senkron / Asenkron), ii. yönlülük (1 yönlü / 2 yönlü), iii. ölçek (1-1 veya gruplar, gizlilik olmadığı, ancak toplumun bilme hakkı olduğu anlamına gelir) ve iv. içerik (metin, görüntü, ses ve video).