Translations

Check the following URL for all available language translations of the call for papers:English | Turkish | Hebrew | Russian |Arabic

http://conference.israiliyat.com/ http://konferans.israiliyat.com/

English

Turkish

Russian

Arabic

Hebrew 

CALL FOR PAPERS

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, 6-10 ديسمبر 2021

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021 Г

Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the fifth annual scholarly International Conference on Israel and Judaism Studies (vICIJS’21) that is co-organized with Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) and Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Department of Israel and the Jewish Communities which will be held as a remote/virtual conference in December 06-10, 2021.

The conference scope includes all subareas of Israel and Judaism Studies. These include (but are not only limited to) only the traditional areas in Judaic Studies but also various disciplines like current political issues, international relations, history and sociology in in Israel Studies. The points of views presented during the conference will be multidimensional: Zionism, Israeli culture and politics, Israeli's Palestinian conflict, Hebrew Literature, Education in Israel, in addition to various interpretations of Judaism as a belief system and historical backgrounds etc.

This year’s conference theme is “Israel and Judaism Studies in a Rapidly Changing Region and World”. The conference aims to address the general issues relating to how external and internal events and processes influence the Israelis and Jews and Israel and Judaism studies seeking new methodological and theoretical approaches to understand them. The Conference seeks to address the issues by analyzing the dichotomies vs similarities (paradoxes): Abraham Accords vs Oslo Accords, COVID 19 pandemic vs 2008-2009 financial crisis, post Netanyahu era vs change bloc, secularism vs religious practice, right-wing populism vs participatory democracy, rocket attack vs tunnel warfare, start-up nation vs occupying nation, evangelical Christianity loyalty to Israel vs progressive Jewry opposition to Israel, bipartisan support vs Israel criticism, National Religion practice vs centrism, war between wars vs proxy war, religious pluralism vs. religious monopoly, Orthodox/ Torah Judaism vs Secular/ Humanist Judaism, post-Cold War era vs Second Cold War era, digital revolution vs climate change, Chinese/Russian revival vs American back.

vICIJS’21 also is pleased to announce the annual rewards delivered for the fifth time for the distinguished dissertations/ theses written in Turkey in the field of Israel and Judaism Studies in the categories of history, politics and religion in both the M.A. and PhD. decrees. Moreover, articles and original/translated books having scientific research methods will also be awarded.

The publishing and application/ registration procedures in conference consist of four phases:

(i) application by submitting an abstract,

(ii) registration by submitting the full text and/or research articles (optional),

(iii) participation by submitting the pre-recorded video (optional), and

(iv) live streaming the presentation or replaying the pre-recorded talks (with/ without Q&A).

The file should be sent through Gmail (israiliyat.com@gmail.com) using Google Drive.

IMPORTANT DATES

Please, remember the following important dates:

(i) Deadline for Abstract: November 15, 2021

(ii) Notification of Acceptance: after review process without any loss of time

(iii) Deadline for Full Text and/or Research Article Submission and/or pre-Recorded Video Submission: December 06, 2021

(iv) Conference Dates: December 06-10, 2021

This year, due to ongoing uncertainty of COVID-19, the conference will be held virtually, through video conferencing via Google Meet. Depending on travel and meeting restrictions we will adopt a hybrid (both physical and virtual) format. All virtual participants who do not attend the live online sessions must submit their pre-recorded presentations by conference dates. The video presentations can be prepared in any language if subtitled in English or Turkish. The papers will be published in the Proceeding and Abstract Book (with e-ISBN); the revised, full version of the articles will be published in the Israiliyat journal or in a book upon referees’ decision.

The organizers welcome all proposals, including suggestions for session proposals with different themes "related to Israel and Judaic Studies.

There is no registration fee. All presenters who make live (synchronous) or pre-recorded (asynchronous) presentations will receive a certificate of participation following the virtual conference.

Please circulate the Call, among your colleagues and networks.

Please feel free to reach out to us with questions and requests related to the vICIJS’21 at israiliyat.com@gmail.com.

See the related web page for all available language translations of the call for papers. For more Conference details and for up-to-date information which have not been translated to different languages, click conference booklets in English or Turkish.

We look forward to welcoming you to the ICIJS’21 Virtual Conference in December.

Yours sincerely,

Dmitriy MARYASIS

Ainur NOGAYEVA

Organizing Committee co-Chairs, Fifth International Conference on Israel and Judaism Studies

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Website: http://conference.israiliyat.com


 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, 6-10 דצמבר 2021

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, 6-10 ديسمبر 2021

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021 Г

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2645-890X) ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü, İsrail ve Yahudi Halkları Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (vICIJS’21) 06-10 Aralık 2021 tarihlerinde uzaktan/sanal olarak gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duyarız.

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir (ancak yalnızca bunlarla sınırlı değildir). Konferanslarda sunulan çalışmaların odak noktaları çok çeşitlidir: Siyonizm, İsrail kültürü ve siyaseti, Filistin-İsrail çatışması, İbrani edebiyatı, İsrail’de eğitim ve bir inanç olarak Yahudiliğin farklı yorumları ve tarihsel kökenleri vb.

Konferansı’nın bu yılki teması “Hızla Değişen Bölgede ve Dünyada İsrail ve Yahudilik Çalışmaları”dır. Konferans, dış ve iç olayların ve süreçlerin İsraillileri ve Yahudileri ve bunları anlamak için yeni yöntemsel ve kuramsal yaklaşımlar arayan İsrail ve Yahudi Çalışmalarını nasıl etkilediğine ilişkin genel konuları ele almayı amaçlıyor. Konferans aşağıdaki karşıtlıkları kr. benzerlikleri (yanıltmaç) çözümleyerek soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: İbrahim Anlaşmaları vs Oslo Anlaşmaları, COVID 19 pandemisi vs 2008-2009 mali krizi, Netanyahu dönemi sonrası vs değişim bloğu, sekülerleşme vs dinselleşme, sağcı popülizm vs katılımcı demokrasi, girişimci ulus vs işgalci ulus, Evanjelik Hristiyanlığın İsrail’e bağlılığı vs İlerici Yahudilerin İsrail’den uzaklaşması, iki partili destek vs İsrail eleştirisi, Ulusal Dinselleşme vs merkezcilik, savaşlar arası savaş vs vekil savaşı, roket saldırısı vs tünel savaşı, dini çoğulculuk vs dini tekel, Ortodoks/ Tevrat Yahudiliği vs Laik/ İnsancıl Yahudilik, Soğuk Savaş sonrası dönem vs İkinci Soğuk Savaş dönemi, dijital devrim vs iklim değişikliği, Çin ve Rusya'nın canlanması vs Amerikan geri dönmesi.

vICIJS’21, bu sene beşincisini vereceği seçkin tez ödüllerinin İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde Türkiye’de yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri kitaplara ve makalelere de ödül verilecektir.

Konferans yayım ve başvuru/ kayıt işlemleri dört basamaktan oluşmaktadır:

(i) özü göndererek başvurma,

(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma (seçmeli),

(iii) önceden kaydedilmiş videoyu göndererek katılma (seçmeli) ve

(iv) sunumların canlı yayınlanması veya önceden kaydedilmiş videoların oynatılması (soru cevaplı olarak/ olmadan).

Dosyalar, Google Drive kullanılarak Gmail (israiliyat.com@gmail.com) ile gönderilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2021

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 06 Aralık 2021

(iv) Konferans Tarihi: 06-10 Aralık 2021

Süregelen COVID-19’un belirsizliğinden dolayı bu sene konferans sanal ortamda video konferans olarak Google Meet üzerinden gerçekleştirilecektir. Sunumunu canlı olarak yapamayacak katılımcıların, konferans tarihine kadar önceden kaydedilmiş sunumlarını göndermelidir. Türkçe veya İngilizce altyazılı ise video sunumları herhangi bir dilde hazırlanabilir. Çalışmalar Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; gözden geçirilmiş makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya kitapta yayınlanabilecektir.

Konferansı düzenleyenler Yahudi ve İsrail çalışmaları ile ilgili farklı konulu oturum önerisi de dahil olmak üzere her türlü öneriye açıktır.

Konferans kayıt ücreti yoktur. Canlı (eşzamanlı) veya önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) sunum yapan tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

vICIJS’21 ile ilgili soru ve talepleriniz için israiliyat.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bildiri çağrısının tüm dillerdeki var olan çevirileri için ilgili web sayfasına bakınız. Farklı dillerdeki çevirisinde olamayan ek bilgileri almak ve konferansla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için İngilizce veya Türkçe Konferans Broşürlerine tıklayınız.

Aralık ayındaki vICIJS’21’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Dmitriy MARYASIS

Ainur NOGAYEVA

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Beşinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: israiliyat.com@gmail.com

Web Sitesi: http://konferans.israiliyat.com


 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021 Г

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, 6-10 ديسمبر 2021

Уважаемые коллеги,

Мы рады сообщить, что пятая ежегодная научная Международная конференция по изучению Израиля и иудаизма (vICIJS'20), организованная Исраилия́т: журналом израильских и иудаических исследований (e-ISSN 2645-890X)- Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies (e-ISSN 2645-890X) и Отделом изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН будет проведена в качестве виртуальной конференции 6-10 декабря 2021 г.

В сферу охвата конференции входят все области изучения Израиля и иудаизма. К ним относятся (но не ограничиваются ими) не только традиционные области иудаики, но и темы, касающиеся изучения Израиля, связанные с различными дисциплинами, такими как текущие политические вопросы, международные отношения, история и социология.

Точка зрения, представленная на конференции, многогранна: сионизм, израильская культура и политика, конфликт между Палестиной и Израилем, литература на иврите, образование в Израиле, различные толкования иудаизма как системы верований и его исторические предпосылки и т.д.

Тема конференции этого года - «Израиль и исследования иудаизма в быстро меняющемся регионе и мире». Конференция направлена на рассмотрение общих вопросов, касающихся того, как внешние и внутренние события и процессы влияют на израильтян и евреев. Конференция стремится решить проблемы, анализируя различия или сходства: Соглашения Авраама vs соглашения Осло, пандемия COVID-19 vs финансовый кризис 2008-2009 гг., эпоха после Нетаньяху vs Блок перемен, секуляризация vs религия, правый популизм vs. «демократия участия», ночь беспорядков vs. туннельная война, нация стартапов vs. оккупирующая нация, евангелическое христианство vs. прогрессивный иудаизм, двухпартийная поддержка vs. критика Израиля, национальная религиозность vs. центризм, война между войнами vs. прокси-войны, религиозный плюрализм vs. религиозная монополия, эпоха после холодной войны vs. эпоха второй холодной войны, цифровая революция vs. изменения климата, китайско-российское возрождение vs. перезагрузка США

vICIJS’21 также рада объявить о ежегодных наградах, присуждаемых в пятый раз за выдающиеся диссертации, написанные в Турции в области исследований Израиля и иудаизма в категориях истории, политики и религии как на уровне магистратуры, так и докторантуры. Кроме того, будут награждены статьи, оригинальные /переведенные книги, в которых применены методы научных исследований.

Процедура публикации и подачи заявок / регистрации в конференции состоят из четырех этапов:

(i) подача заявки путем представления тезиса/абстракта,

(ii) регистрация путем подачи полного текста доклада и / или исследовательской статьи (по выбору),

(iii) участие путем подачи предварительно записанного видео (по выбору) и

(iv) прямая трансляция презентации или воспроизведение предварительно записанного видео-выступления (с или/ без вопросов и ответов)

Файлы должны быть отправлены на israiliyat.com@gmail.com с использованием Google Drive

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

Пожалуйста, помните следующие важные даты:

(i) Срок подачи тезисов: 15 ноября 2021

(ii) Уведомление о принятии: сразу после рассмотрения

(iii) Срок подачи текста доклада и / или научной статьи и предварительно записанного видео: 6 декабря 2021 г.

(iv) дата конференции: 6-10 декабря 2021 г.

В этом году из-за Covid-19, конференция будет проведена в формате виртуальной видеоконференции. Докладчики, которые не смогут выступить во время конференции, должны представить свои видеозаписи презентаций до начала конференции. Видеопрезентации могут быть подготовлены на любом из языков конференции, если они снабжены субтитрами на английском или турецком языке. Доклады будут опубликованы в Сборнике статей и тезисов (с номером e-ISBN); кроме того пересмотренные, полные версии статей могут быть опубликованы в журнале Israiliyat или же в книге, после процедуры рецензирования.

Организаторы приветствуют все предложения, в том числе предложения сессий конференций, в том числе связанных с исследованиями Израиля и иудаикой.

В данной конференции нет регистрационного взноса. Все докладчики, выступившие в прямом эфире (синхронно) или посредством предварительно записанных (асинхронных) презентаций, после виртуальной конференции получат сертификат участия.

Пожалуйста, распространите данное объявление среди Ваших коллег и в соцсетях.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами и предложениями, связанными с vICIJS’21, по адресу israiliyat.com@gmail.com.

См. Соответствующую веб-страницу для всех доступных языковых переводов объявления о приёме статей. Для получения дополнительных сведений о конференции и актуальной информации, которая не была переведена на другие языки, щелкните буклеты конференции на английском, русском, арабском или турецком языках.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на нашей виртуальной конференции ICIJS’21 в декабре.

С уважением,

Дмитрий Марьясис

Айнур Ногаева

Сопредседатели Оргкомитета Пятой Международной конференции по изучению Израиля и иудаизма

E-mail: israiliyat.com@gmail.com

Веб-страница: http://conference.israiliyat.comالمؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, 6-10 ديسمبر 2021

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות 6-10 דצמבר 2021

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021 Г

أعزاءي الزملاء

بفائق الاحترام والتقدير نعلن عن انطلاق المؤتمر العالمي الخامس للبحث في مواضيع إسرائيل واليهودية، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مجلة اسرائيليات: امجلة الدراسات الإسرائيلية واليهودية، (e-ISSN 2645-890X) وبالاشتراك مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم, قسم دراسة إسرائيل والمجتمعات اليهودية والذي سيقام في الفترة بين 6-10 من شهر ديسمبر\كانون الثان.

سوف يتضمن المؤتمر كل المجالات المتعلقة بإسرائيل واليهودية،اضافة الى تضّمن المؤتمر للمجالات التقليدية في أبحاث اليهودية، يوجد مجالات أخرى كقضايا سياسية واقعية، العلاقات الدولية ،تاريخ، علم اجتماع والدراسات الإسرائيلية، وسيتضمن المؤتمر مواضيع متعددة المجالات مثل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أدب عبري، مواضيع تربوية، تفسيرات مختلفة لليهودية كجهاز ايمان ، وخلفية تاريخية ،وهلم جر.

ستشمل الأفكار في المؤتمر الذي سيعقد هذا العام "دراسات إسرائيلية ودراسات يهودية والتي تتم فيها عملية التغيير بوتيرة كبيرة ". الغرض من المؤتمر هو مناقشة القضايا العامة المتعلقة بالأحداث والعمليات الخارجية والداخلية التي تؤثر على كل من اليهود والإسرائيليين داخل دولة إسرائيل ،وأيضا دراسة اليهودية المرتبطة بمناهج أسطورية ونظرية جديدة، وذلك من أجل فهمها كما يجب. سيحاول المؤتمر مناقشة هذه القضايا من خلال تحليل الانقسام أو ما شابهه: مثلا اتفاقات إبراهيم مقارنة باتفاقيات أوسلو، وباء كورونا مقابل الأزمة الاقتصادية، وفترة نتنياهو مقارنة لحكومة التغيير. العلمانية مقابل الممارسة الدينية اليمينية. الشعبوية مقابل المشاركة الديمقراطية، الاضطرابات الليلية مقابل محاربة الأنفاق، أمة الشركات الناشئة مقابل قهر الأمة. الولاء المسيحي الإنجيلي لإسرائيل مقابل اليهودية الشرعية التي تعارض إسرائيل ، دعم الحزبين مقابل انتقاد إسرائيل.

تطبيق الدين القومي مقابل المركزية ، الحرب بين الحروب مقابل حروب التوكيل ، التعددية الدينية مقابل الاحتكار الديني ، اليهودية الأرثوذكسية التوراة مقابل العلمانية الأحادية. حقبة الحرب الباردة مقابل حقبة الحرب الباردة الثانية. الثورة الرقمية مقابل تغير المناخ، الإحياء الصيني / الروسي مقابل رجوع الولايات المتحدة.

vICIJS’21 يسر منظمو المؤتمر أيضًا الإعلان عن منح الجوائز السنوية للمرة الخامسة لأطروحات الماجستير والدكتوراه وخاصة تلك التي كتبت في تركيا والمتعلقة بمجال دراسة إسرائيل والدراسات اليهودية والسياسية والدينية. علاوة على ذلك، بالنسبة للمقالات والكتب ، سيتم أيضًا قبولها سواء باللغة الأصلية أو المترجمة، وأيضا تلك المكتوبة كجزء من ورقة بحثية.

النشر والتقديم / التسجيل في المؤتمر من أربع مراحل:

(i) التسجيل عن طريق تقديم ملخص للمحاضرة

(ii) التسجيل عن طريق النص الكامل أو المقالات البحثية (اختياري)

(iii) ارسال الشريط المسجل مسبقا (اختياري)

(vi) البث ث المباشر للعرض التقديمي أو إعادة تشغيل المحادثات المسجلة مسبقًا (مع / بدون أسئلة وأجوبة

يجب إرسال الملف عبر  israiliyat.com@gmail.com ) gmail) باستخدام Google Drive.

تواريخ مهمة:

(i). آخر موعد لإرسال الملخصات:15 نوفمبر 2021

(ii) إخطار القبول: بعد عملية المراجعة دون أي ضياع للوقت

(iii) الموعد النهائي لتقديم النص الكامل و / أو تقديم مقالة البحث و / أو إرسال الفيديو المسجل مسبقًا: 06 ديسمبر 2021

(iv) تاريخ انعقاد المؤتمر: 6-10 ديسمبر 2021

هذا العام بسبب فيروس كورونا، سيعقد المؤتمر بشكل افتراضي عن طريق اجتماعات بالوسائل الإلكترونية, ، من خلال مؤتمرات الفيديو عبر Google Meet. وبسبب قيود السفر والمواعيد المقررة، سنعتمد طريقة هايبرد (الاجتماعات الشخصية هايبرد والافتراضية على حد سواء) يجب ارسال محاضرة مصورة قبل 30 نوفمبر 2021. عروض الفيديو يمكن أن تكون مترجمة بأي لغة سواء كانت الإنجليزية أو التركية ا وسيتم تحرير ونشر أفضل الملخصات في كتاب التلخيصات ، او كتاب لاحق.

اعتمادًا على قيود السفر والاجتماعات ، سنعتمد تنسيقًا مختلطًا (ماديًا وافتراضيًا) من خلال مؤتمرات الفيديو عبر Google Meet. يجب على جميع المشاركين الافتراضيين الذين لم يحضروا الجلسات المباشرة عبر الإنترنت تقديم عروضهم التقديمية المسجلة مسبقًا حسب تواريخ المؤتمر. يمكن تحضير عروض الفيديو بأي لغة إذا تمت ترجمتها إلى الإنجليزية أو التركية. سيتم نشر الأوراق في    كتاب المؤتمر والملخص (مع رقم ISBN الإلكتروني) ؛ سيتم نشر النسخة الكاملة المنقحة من المقالات في مجلة إسرائيلية أو في كتاب بناءً على قرار الحكام.

منظمو المؤتمر يرحبون بكل الاقتراحات المرتبطة بمواضيع مرتبطة بموضوع إسرائيل أو أبحاث اليهودية.

لا توجد رسوم تسجيل. سيتلقى جميع المقدمين الذين يقدمون عروض تقديمية حية (متزامنة) أو مسجلة مسبقًا (غير متزامنة) شهادة مشاركة بعد المؤتمر الافتراضي الرجاء نشر هذا النداء لزملائكم وعلاقاتكم الاجتماعية

لا تتردوا في أن تبعثوا أسألتكم بالنسبة للمؤتمر:israiliyat.com@gmail.com

انظر إلى صفحة الويب حيث يمكنك الحصول على جميع الترجمات المتاحة لقراءة الدراسات. لمزيد من المعلومات حول المؤتمر وأحدث المعلومات التي لم تتم ترجمتها إلى لغات أخرى، انقر فوق كتيب المؤتمر باللغتين الإنجليزية أو التركية.

نتطلع إلى الترحيب بكم في المؤتمر الافتراضي الحادي والعشرين لـ ICIJS في ديسمبر.

ولكم جزيل الشكر

دميتري مرياسيس

اينور نوجاييفا

رؤساء اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الخامس لدراسات إسرائيل واليهودية

بريد إلكتروني: israiliyat.com@gmail.com

الموقع: http://conference.israiliyat.com

المترجم: د. أمير شبلي ،قسم اللغات الشرقية، برنامج اللغة العبرية وحضارتها، جامعة ارجيز ،قيصري ،تركيا


 

קול קורא 

הכנס הבינלאומי החמישי לחקר ישראל והיהדות 6-10 דצמבר 2021

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 6-10 DECEMBER 2021

BEŞİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 6-10 ARALIK 2021

المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, 6-10 ديسمبر 2021

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 6-10 ДЕКАБРЯ 2021 Г

עמיתים יקרים

אנו מתכבדים להצהיר אודות הכנס החמישי הבינלאומי לחקר ישראל והיהדות ומאורגן בתיאום עם כתב העת-אסראליאת (Israiliyat, e-ISSN 2645-890X), כתב עת לחקר ישראל ויהדות ובהשתתפות עם המוסד הרוסי לחקר המזרח באקדמיה הרוסית למדעים, המחלקה ללימודי ישראל וקהילות יהודיות, שיתקיים באופן וירטואלי בתאריכים שבין 6-10 בדצמבר.

תחומי הכנס יכללו כל התחומים הקשורים לישראל וליהדות. הכנס עשוי לכלול לא רק את התחומים המסורתיים בלימודי יהדות, אלא בנוסף לכך הוא כולל תחומים אחרים כגון סוגיות פוליטיות אקטואליות, יחסים בינלאומיים, היסטוריה, סוציולוגיה ולימודי ישראל. הכנס יבחן נושאים רב-תחומיים: ציונות, תרבות ופוליטיקה ישראלית, הסכסוך בין פלסטין לישראל, ספרות עברית, חינוך, פרשנויות שונות ליהדות כמערכת אמונה ורקע היסטורי וכיו"ב.

נושאי הכנס של השנה הנוכחית ידונו ב"חקר ישראל ומדעי יהדות באזור שעובר תהליך שינוי במהירות מרבית". מטרתו של הכנס לדון בנושאים כלליים הקשורים לאירועים חיצוניים ופנימיים ותהליכים אשר משפיעים הן על היהודים והישראלים בתוך מדינת ישראל בנוסף לחקר היהדות שצריכים גישות מיתולוגיות והתיאורטית חדשות שמיועדות להבנתם. הכנס ינסה לדון בנושאים אלו על ידי ניתוח הדיכוטומיה או ניגוד לעומת הדומה: הסכמי אברהם לעומת הסכמי אוסלו, מגפת הקורונה לעומת המשבר הכלכלי, תקופת נתניהו בדומה לממשלת גוף השינוי. חילוניות לעומת מנהג דתי ימיני. פופוליזם לעומת השתתפות דמוקרטית, שיגור טילים לעומת לחימה במנהרות, אומת סטארט אפ לעומת אומה כובשת, נאמנות נוצרית אוונגליסטית לישראל לעומת יהדות הלכתית אשר מתנגדת לישראל, תמיכה דו-מפלגתית לעומת מתיחת ביקורת על ישראל, יישומה של דת לאומית מול מרכזיות, מלחמה בין כוכבית מול מלחמת פרוקסי, פלורליזם דתי מול מונופול דתי, יהדות אורתודוכסית תורנית מול חילונית המוניסטית, עידן המלחמה הקרה הראשונה לעומת השנייה, מהפכה דיגיטלית לעומת שינויי אקלים, תחייה סינית\רוסית לעומת שיקום ארה"ב.

מארגני vICIJS’21 בנוסף שמחים להצהיר על הענקת הפרסים השנתיים בפעם החמישית בשל עבודות תואר שני ודוקטורט מיוחדים שנכתבו בתורכיה וקשורים לתחום ישראל ולימודי יהדות, פוליטיקה ודת. יתר על כן, מאמרים, ספרים בשפת המקור או מתורגמים ונכתבו כחלק מעבודת מחקר גם יתקבלו.

נהלי ההרשמה להשתתפות בכנס מורכבים מארבעה שלבים:

הגשת תקציר ההרצאה (i)

(ii) הגשת הטקסט המלא,ו/הגשת מאמר מלא הגשת הסרטון שהוקלט מראש

(שידור חי של המצגת או שידור חוזר של השיחות שהוקלטו מראש (עם/ בלי שאלות ותשובות (iv)

יש לשלוח את הקובץ דרך Gmail (israiliyat.com@gmail.com) באמצעות Google Drive

מועדי ההגשות:

תאריכים חשובים, נא לזכור את התאריכים החשובים הבאים

· מועד אחרון לשליחת תקציר: 15 בנובמבר 2021 (i)

· הודעה על קבלה: לאחר תהליך הבדיקה ללא כל אובדן של זמן (ii)

 (iii) מועד אחרון להגשת טקסט מלא ו/או מחקר מאמר ו/או הגשת סרטונים מוקלטים מראש: 06 בדצמבר 2021

תאריכי הכנס: בתקופה שבין 6-10 בדצמבר, 2021 (iv)

השנה בשל נגיף הקורונה, הכנס יתקיים באופן ווירטואלי ע"י פגישות מתוקשבות, בשל הגבלות נסיעות ופגישות, ניתן לאמץ את שיטת היפרד (פגישות אישיות ופגישות ווירטואליות) כל המשתתפים הווירטואליים שלא ישתתפו במפגשים החיים המגישים מתבקשים להכין הרצאה מצולמת מראש, אותה יש לשלוח עד זמן תחילת הכנס. ניתן להכין את מצגות הווידיאו בכל שפה אם תהיינה כתוביות באנגלית או בטורקית. התקצירים הטובים ביותר ייערכו ויתפרסמו בספר מתמשך ותקציר. הגרסאות המלאות של המאמרים הטובים ביותר, המתבססים על ההרצאות, יפורסמו בכתב העת Israiliyat או בספר, לאחר שיעברו תהליך שיפוט.

המארגנים מברכים כל ההצעות שיכולות לכלול נושאים שונים שקשורים לישראל ולחקר היהדות.

אין דמי רישום. כל המציגים מצגות בשידור חי (סינכרוני) או מוקלט מראש (אסינכרוני) יקבלו תעודת השתתפות אחרי סיום הכנס הווירטואלי.

נא להפיץ את קול הקורא בין עמיתכם ורשתותיכם

אל תהססו לשלוח לנו שאלות לגבי הכנס בדואר האלקטרוני : israiliyat.com@gmail.com

עיין בדף האינטרנט שניתן בו לקבל את כל התרגומים הזמינים של השפה לקול הקורא. לפרטים נוספים על הכנס ולמידע עדכני שלא תורגם נשפות שונות, לחץ על חוברות הכנס באנגלית או בטורקית.

אנו מצפים לארח אותך בכנס הווירטואלי ICIJS’21 בדצמבר.

בברכה

דמיטרי מריאסיס

אינור נוגייבה

- יו"ר של הוועדה המארגנת

גב' קבסר קראטאש- יו"ר של הוועדה המארגנת

תורגם על ידי ד"ר אמיר שיבלי היחידה ללשון ותרבות העברית, אוניברסיטת ארג'יס، קייסרי, תורכיה